oko-star-80-greithwald-larga-GRIGIA-1200 - Greithwald